Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Terapeuta pedagogiczny

Terapia pedagogiczna jest pracą mającą na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, oddziaływaniem terapeutycznym eliminującym niepowodzenia szkolne. Efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec spotykających go niepowodzeń szkolnych, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego czytania i pisania, oraz wyeliminowanie błędów.
 
Terapia pedagogiczna to system zintegrowanych działań usprawniająco - stymulujących i korekcyjno – kompensacyjnych realizowanych przez terapeutę przy wsparciu nauczycieli i rodziców dziecka.
Głównym zadaniem działania terapeutycznego jest takie zorganizowanie aktywności ucznia, aby poprzez zaspokojenie specyficznych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych wywołać zmianę motywacji do nauki, następnie korygować i usprawnić zaburzone procesy poznawcze, zniekształcone lub niewykształcone umiejętności szkolne typu pisanie, czytanie.
Podstawowym działem w czasie terapii pedagogicznej jest wzmocnienie u ucznia świadomości jego mocnych stron, wyeliminowanie słabych stron, które powodują zahamowanie procesów uczenia się.
Zadaniem terapii jest kompensowanie braków w zakresie poszczególnych funkcji bazując na mocnych stronach ucznia i pomoc mu w jego wszechstronnym rozwoju.

Zajęcia terapii pedagogicznej powinny mieć wpływ na uaktywnienie ogólnego rozwoju dziecka, usprawnienie jego funkcji percepcyjno - motorycznych, a także koncentracji uwagi. Zadaniem terapii pedagogicznej jest nauczenie poprawnego czytania i pisania, jednocześnie zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych, wypracowywanie właściwej motywacji do nauki.

Terapia pedagogiczna określa zasady jakimi powinien kierować się terapeuta:
- serdeczna, przyjazna atmosfera – wyzwala w uczniach zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, przyczynia się do aktywnej pracy;
- indywidualizacja środków i metod do poziomu zaburzonych funkcji, dostosowanie trudności zadań i tempa pracy do każdego ucznia;
- systematyczne stopniowanie trudności zadań;
- uatrakcyjnienie zajęć poprze zabawy, gry;
- nagradzanie osiągnięć, nawet za najdrobniejsze sukcesy dziecka;
- współpraca terapeuty z nauczycielami i rodzicami.

Regulamin

  • W zajęciach terapii pedagogicznej uczestniczą uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego;
  • Uczniowie klas 0 - III przychodzą na zajęcia pod opieką osoby prowadzącej terapię; Uczniowie klas IV - VI oraz I GM - III GM przychodzą na zajęcia sami;
  • Wszyscy uczniowie na zajęcia przychodzą punktualnie;
  • Każda nieobecność ucznia powinna być zgłaszana wcześniej - dzień wcześniej lub na początku dnia, w którym odbywają się zajęcia;
  • Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia będą zgłaszane do rodziców lub prawnych opiekunów.

Harmonogram pracy

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzi p. Beata Pieniążek - Redlińska w godzinach:  

poniedziałek: 12.00 - 17.00;
wtorek: 12.00 - 17.00;
środa: 12.00 - 17.00;
czwartek: 12.00-17.00;
piątek: 12.00 - 17.00;