Rekrutacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Warszawa

Zapraszamy na indywidualne spotkania.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99
czynny codziennie w godz. 7.30-15.00

Rekrutacja - szybki kontakt: +48 451 000 270

Zgłoszenie ucznia do Liceum Ogólnokształcącego - formularz

Planowane klasy

 • W roku szkolnym 2024/2025 planowane jest utworzenie klasy pierwszej w systemie czteroletnim dla absolwentów szkoły podstawowej.
 • Przewidywana liczba miejsc w klasie pierwszej – 15.
 • W szczególnych przypadkach Dyrektor Liceum może przyjąć do szkoły ucznia poza postępowaniem rekrutacyjnym, ponad założony limit miejsc.

Indywidualne profile klasy

 • Kandydat do naszego Liceum projektuje indywidualny profil swojej klasy. Wybiera przedmioty, które szczególnie chce rozwijać i których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym. Proponujemy wybór dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym spośród: język polski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka. Kandydat dokonuje wyboru drugiego języka obcego z następujących: hiszpański, francuski, niemiecki.
 • Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Liceum będzie tworzył grupy językowe, starając się uwzględnić deklarację językową kandydata, jak i dbając o odpowiednią liczebność grup językowych.

Zasady rekrutacji

 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę w następującej kolejności:
  - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami
  - ocena z zachowania i oceny z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej
  - wyniki egzaminu ósmoklasisty
  - oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki
  - sukcesy w przedmiotowych konkursach i olimpiadach kuratoryjnych oraz innych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zapoznanie się z kandydatem i jego rodzicami, prezentację przez kandydata zainteresowań i uzasadnienia wyboru szkoły oraz wymianę wzajemnych oczekiwań.
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany indywidualnie.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA kandydata do pierwszej klasy liceum oraz zdjęcie do legitymacji.
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE.

Opłaty

Nauka w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jerzego Popiełuszki jest płatna.

 • Czesne wynosi 1580 zł za miesiąc, płatne przez 12 miesięcy.
 • Opłata powinna być wniesiona z góry do 25 dnia każdego miesiąca, np. za wrzesień do 25 sierpnia w danym roku szkolnym.
 • Zniżka czesnego obowiązuje niezależnie od tego, w której ze szkół naszego Zespołu uczy się rodzeństwo.
 • Szkoła przyznaje uczniom stypendia naukowe za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz stypendia socjalne.
 • Przy zapisie do Szkoły obowiązuje jednorazowa bezzwrotna wpłata w wysokości 1000 zł.

Czesne zawiera opłaty za:

 • naukę przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zgodnych z podstawą programową
 • koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły
 • konsultacje przedmiotowe
 • niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Wpłaty:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa

Numer rachunku: 93 1240 6292 1111 0010 5090 0223