Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Koncepcja edukacyjna » Formacja religijna

Formacja religijna

Projekt edukacyjny Szkół Sodalicji Mariańskich opiera się na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zadaniem szkół jest wychowanie dzieci i młodzieży do integralnej samorealizacji jako ludzi mających chrześcijański sens życia. Duszpasterstwo szkolne w swojej działalności podejmuje działania wychowujące i towarzyszące chrześcijańskim doświadczeniom religijnym. Duszpasterstwo skierowane jest nie tylko do uczniów, ale także do rodzin, nauczycieli i innych członków wspólnoty szkolnej.
Szkoły sodalicyjne włączają się w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego. Są ośrodkiem kościelnym, współdziałającym z warszawskim duszpasterstwem archidiecezjalnym. Otwierają oczy uczniów i rodzin na rozległy horyzont potrzeb Kościoła.

Szkoła realizuje swoje zadanie przez dialog wiary-życia-kultury. Angażuje się w służbę społeczeństwu i ojczyźnie. Zespół duszpasterstwa obejmuje nie tylko katechetów i kapelana, lecz angażuje również dyrekcję oraz każdego z nauczycieli i wychowawców. Duszpasterstwo stara się tworzyć odpowiedni chrześcijański klimat szkolny, poprzez życzliwy szacunek wobec osoby, religijną atmosferę pozdrowień, modlitwy i dekoracje wnętrz.

Wyjątkowym miejscem w szkole jest oratorium. Tutaj słuchamy Słowa Bożego, modlimy się, milczymy oraz celebrujemy sakrament Eucharystii oraz Pokuty i Pojednania.

Lekcje religii są sumiennie przygotowywane według programów ustalonych przez pasterzy Kościoła oraz katechetów. Włączamy się również w przygotowania dzieci i rodziców do sakramentu Pokuty, Pojednania oraz Eucharystii. W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca uczniowie i pracownicy uczestniczą we Mszy Świętej. Staramy się również, raz w miesiącu, organizować wspólne msze dla całej społeczności szkolnej. W ważnych okresach roku liturgicznego, takich jak Adwent, Wielki Post, Boże Narodzenie, Wielkanoc, angażujemy się w duchowe przygotowania modlitewne. W tym czasie organizowane są dni skupienia i rekolekcje. Od 7 klasy szkoły podstawowej i gimnazjum uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wyjazdowych, które są doskonałą okazją do rozwoju duchowego oraz integracji.

Ważnym ośrodkiem wychowywania w wierze są rozmowy indywidualne.

Duch i atmosfera naszej wspólnoty odpowiada Ewangelii Pana Jezusa.

Hasło sodalicyjne brzmi: „Przez Jezusa do Maryi”. Matka Najświętsza jest wielkim darem naszego Pana dla umiłowanego ucznia. Maryja odgrywa specyficzną rolę edukacyjną w drodze do świętości. Zajmuje ważne miejsce w duszpasterstwie szkolnym. Szkoła prowadzi do doświadczenia duchowości Sodalicji Mariańskich i proponuje tworzenie nowych sodalicji.

Ewangelia woła i czyni apostołów, budzi powołania świeckie, zakonne i kapłańskie. Od dziecka, wierny, jest apostołem w swoim środowisku rodzinnym i szkolnym. Jesteśmy także przekonani, że młody człowiek jest najbardziej odpowiednim apostołem dla innego młodego człowieka. Dlatego też duszpasterstwo promuje aktywne zaangażowanie uczniów w ewangelizację szkoły.

Duch Święty jest duszą Kościoła i inspiruje duszpasterstwo. Pod Jego natchnieniem działa wspólnota szkolna. On prowadzi nas do Boga, który jest miłością.