Start  /  O nas  /  Początki szkoły  /  Historia szkoły

Historia szkoły

Maj 1990 rok

Powstaje pomysł utworzenia szkoły katolickiej. Grupa inicjatorów kieruje pismo do Ks. Prymasa z prośbą o ustosunkowanie się do tego pomysłu oraz wyrażenie zgody na podjęcie takich działań.

1 września 1990 r.

Ks. Prymas wydaje zgodę na utworzenie szkoły w Parafii św. Andrzeja Apostoła.

1 września 1990 r.

Działalność rozpoczyna Szkoła Podstawowa założona z inicjatywy rodziców (w dużej części pochodzących z terenu Parafii św. Andrzeja Apostoła) oraz przy pomocy i poparciu Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego. Wówczas ze względów politycznych oraz z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych organem prowadzącym jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Swoją siedzibę szkoła znalazła przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie w pomieszczeniach domu parafialnego.

24 listopada 1990 r.

Ks. Prymas przesyła słowa uznania, zachęty i pozdrowień w Panu dla Grona Nauczycielskiego oraz wyraża poparcie budowy budynku szkoły przy ul. Chłodnej.

21 marca 1991 r.

Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Apostoła. W skład Towarzystwa wchodzą rodzice, którzy zakładali szkołę. Towarzystwo ma siedzibę przy ul. Chłodnej 9.

9 kwietnia 1991 r.

Grupa fundatorów związanych ze Szkołą ustanawia aktem notarialnym Fundację Szkolną im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zadaniem fundacji jest wspieranie inicjatyw oświatowo-wychowawczych oraz dążenie do poprawy bazy materialnej szkół. Szczególnym zadaniem Fundacji jest wspieranie Szkół Katolickich Parafii św. Andrzeja Apostoła.

26 kwietnia 1991 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego XIX Wydział Gospodarczy, Fundacja została wpisana do rejestru Fundacji pod nr 1166.

10 maja 1991 r.

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie VII Wydział Cywilny, Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Apostoła została wpisane do rejestru stowarzyszeń w dziale A pod poz. RST 986. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia pełni Starosta Powiatu Warszawskiego.

28 czerwca 1991 r.

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły podpisuje umowę najmu nieruchomości zabudowanej przy ul. Ogrodowej 3a. Umowa najmu została zawarta między Dzielnicą-Gminą Wola a Towarzystwem Przyjaciół Szkoły Katolickiej. Umowa została zawarta na okres 11 lat. Przejęty budynek był w bardzo złym stanie technicznym (zniszczone lub nieistniejące instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, brak podłóg, brak tynków). Oprócz generalnego remontu, w trakcie prac adaptacyjnych dobudowano dwie duże sale lekcyjne po wschodniej stronie budynku. Wszystkie prace wykonano dzięki środkom zgromadzonym przez Szkołę oraz Fundację Szkolną przy dużym wsparciu Rodziców pracujących społecznie (kilka miesięcy bezinteresownej pracy!)

9 grudnia 1991 r.

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły zawiera porozumienie ze Szkołą, którego przedmiotem jest użyczenie budynku na potrzeby szkoły. W umowie Szkoła przejmuje odpowiedzialność za opłaty eksploatacyjne i remonty. Towarzystwo nadal wspiera Szkołę udzielając jej pomocy merytorycznej i wychowawczej.

10 kwietnia 1994 r.

Szkoła Podstawowa za zgodą Ks. Prymasa otrzymuje imię Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

20 lutego 1995 r.

Szkoła Podstawowa za dekretem Ks. Prymasa zostaje uznana za szkołę katolicką.

Kwiecień 1995 r.

Na mocy umowy notarialnej zawartej między Parafią i Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców, formalnym organem prowadzącym szkołę staje się Parafia. Powód: zrealizowanie pierwotnej koncepcji osób zakładających szkołę.

Czerwiec 1996 r.

Pierwsi absolwenci kończą szkołę podstawową.

1 września 1998 r.

Rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii św. Andrzeja Apostoła. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia. Szkoła została wpisana do ewidencji 3.07.1998 r. pod nr 135.

1 września 1998 r.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii św. Andrzeja Apostoła otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej (decyzja Kuratora Oświaty z dn. 26 listopada 1998 r. nr 184).

Czerwiec 1999 r.

Jego Świątobliwość, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas Mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie, dokonuje poświęcenia Kamienia węgielnego pod przyszły budynek Liceum i Gimnazjum, który ma powstać przy ul Chłodnej.

1 września 1999 r.

Rozpoczyna działalność Katolickie Gimnazjum nr 15 Parafii św. Andrzeja Apostoła. Organem prowadzącym szkołę jest Parafia. Szkoła została wpisana do ewidencji prowadzonej w Gminie Warszawa-Centrum pod nr 15. Szkoła otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4 listopada 1999 r.

Jego Ekscelencja Ks. Kardynał Józef Glemp dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego. Powstający gmach gimnazjum i liceum jest wotum Parafian na Rok Jubileuszowy 2000. Gmach jest wznoszony dzięki zaangażowaniu Ks. Prałata Uszyńskiego, Szkół, Fundacji Szkolnej oraz grupy fachowców i sponsorów tworzących umowny Społeczny Komitet Budowy.

26 września 2001 r.

Liceum oraz Gimnazjum Parafii św. Andrzeja Apostoła (po wizytacji Wydziału Nauki Katolickiej oraz rozmowie Proboszcza i Dyrektora z Ks. Bp Pikusem), dekretem Ks. Prymasa zostają uznane za szkoły Katolickie. Podczas uroczystości poświęcenia sztandarów, szkoły, za zgodą Ks. Prymasa otrzymują imiona: Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Liceum im. Ks. Kard. Józefa Glempa - Prymasa Polski.

16 kwietnia 2002 r.

Zgodnie z ustawą o utworzeniu Krajowego Rejestru Sądowego, Towarzystwo Przyjaciół Szkoły utworzone w kwietniu 1991 r. (nr pozycji rejestru 0000107281) zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Towarzystwo podlega nadzorowi Starosty Powiatu Warszawskiego.

26 kwietnia 2002 r.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja Szkolna powołana w kwietniu 1991 r. (poz. w rejestrze fundacji 1166) została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja podlega kontroli finansowej Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola oraz nadzorowi merytorycznemu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

21 maja 2002 r.

Decyzją Ks. Proboszcza Dr Leszka Slipka, Katolickie Liceum Parafii św. Andrzeja Apostoła, otrzymuje imię Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego.

2001/2002

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły prowadzi rozmowy z Zarządem Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum, zmierzające do przedłużenia umowy najmu nieruchomości przy ul Ogrodowej 3a. Umowa zostaje odpisana w czerwcu 2002 r.

Czerwiec 2002 r.

Pierwsi absolwenci kończą gimnazjum i liceum.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl