Start  /  O nas  /  Organizacja szkoły  /  Program wychowawczy

Program wychowawczy

Wspólnym celem rodziców i nauczycieli naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w chrześcijańskiej rodzinie, Kościele i społeczeństwie oraz dobrego wypełniania obowiązków obywatelskich i zawodowych.

Cele ogólne

1. Wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, społecznego, intelektualnego i fizycznego ucznia

2. Wspieranie harmonijnego rozwoju sfery uczuć

3. Wykształcenie u ucznia potrzeby poszukiwania Prawdy

4. Kształtowanie postawy dążenia do Dobra

5. Wykształcenie w uczniach umiejętności dostrzegania Piękna i potrzeby Piękna

6. Kształtowanie młodzieży wewnętrznie scalonej, zdolnej żyć syntezą wiary, wiedzy i kultury

7. Kształtowanie dobrego i uczciwego człowieka

Cele szczegółowe

1. Rozwój duchowy:
- poznawanie zasad wiary katolickiej;
- rozwój kontaktu z Bogiem - kształtowanie postawy praktykującego katolika;
- poznawanie dorobku kultury polskiej, europejskiej i światowej;
- kształtowanie postawy twórczej;
- kształtowanie myślenia refleksyjnego;
- rozwijanie zdolności do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem;
- kształtowanie prawdziwej tolerancji;
- kształtowanie hartu ducha;
- kształtowanie postawy otwartości na Boga i ufności Bogu;
- budzenie wrażliwości religijnej.

2. Rozwój moralny:
- uznanie hierarchii wartości katolickich;
- pobudzanie myślenia wartościującego;
- wyrabianie umiejętności oceny własnych zachowań;
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania dobra i zła;
- ćwiczenie nawyku obiektywizmu ocen;
- kształtowanie postawy gotowości do ponoszenia ofiar dla Boga i ludzi;
- wyrabianie świadomego posłuszeństwa, pracowitości, rzetelności, wytrwałości, odpowiedzialności, szczerości i prawdomówności;
- trening odwagi cywilnej;
- wyrabianie autentyzmu działań i postaw;
- kształtowanie postaw zgodnych z dekalogiem;
- osiąganie jedności myśli i czynów;
- wyrabianie postawy szacunku: dla ludzi, do pracy, dla samego siebie.

3. Rozwój społeczny:
- kształtowanie postawy służby;
- kształtowanie postawy patriotycznej (wg. zasady Bóg Honor Ojczyzna);
- wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
- kształtowanie aktywności społecznej;
- budzenie potrzeby animacji działań;
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za klasę, szkołę;
- uczenie form grzeczności i dobrego zachowania;
- dbałość o kulturę osobistą;
- budzenie troski o środowisko;
- uczenie umiejętności wygrywania i przegrywania;
- budzenie miłości do Kościoła i dochowanie wierności Kościołowi
- uczenie wierności danemu słowu.

4. Rozwój intelektualny:
- kształtowanie postawy przezwyciężania lenistwa myślowego;
- rozszerzanie zainteresowań;
- poszukiwanie Prawdy;
- poznanie swoich uzdolnień, talentów;
- rozwijanie umiejętności przyswajania wiedzy;
- rozwijanie umiejętności uczenia się;
- ćwiczenie pamięci;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia;
- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;
- motywowanie do osiągnięcia wysokiego poziomu erudycji.

5. Rozwój fizyczny:
- kształtowanie sprawności fizycznej;
- budzenie potrzeby aktywnego wypoczynku;
- wychowywanie do higienicznego stylu życia;
- zapewnienie profilaktyki zdrowotnej;
- kształtowanie zdrowego ducha rywalizacji.

6. Harmonijny rozwój sfery uczuć:
- poznanie sfery uczuć człowieka;
- kształtowanie wrażliwości uczuciowej;
- kształtowanie umiejętności panowania rozumu nad uczuciami i emocjami;
- kształtowanie umiejętności komunikowania się.

7. Ukształtowanie dobrego człowieka:
- kształtowanie sumienia, rozumu i woli;
- kształtowanie postawy miłości bliźniego;
- kształtowanie człowieka kierującego się w życiu wiarą;
- wyrobienie umiejętności korzystania z wolności;
- ćwiczenie umiejętności odkrywania i wypełniania woli Bożej.

8. Przygotowanie do konfrontacji z takimi zjawiskami (zagrożeniami) jak:
- narkomania, alkoholizm, nikotynizm;
- nieuczciwość (w szkole, w życiu, w mediach);
- sekty;
- nieczystość.

Zadania szkoły

1. Stwarzanie środowiska, w którym młodzież może ujawniać i rozwijać swoją aktywność (w sferze duchowej, apostolskiej, działalności charytatywnej).
2. Dostosowywanie działań wychowawczych, metod pracy do potrzeb uczniów.
3. Tworzenie atmosfery domu rodzinnego.
4. Otoczenie szczególną opieką i stworzenie środowiska domowego dla dzieci osamotnionych i sierot.
5. Zapewnienie rozwoju uczniom dobrze wychowanym (stymulowanie i promowanie prawidłowych relacji między uczniami opartej na wzajemnej życzliwości, pomocy, solidarności, odpowiedzialności i serdeczności).
6. Tworzenie wspólnoty wychowawczej.
7. Krzewienie kultury ewangelicznej w poszanowaniu kompetencji badań naukowych.
8. Dostarczanie wychowankom wzorów osobowych i autorytetów.
9. Współpraca z rodzinami dla dobra wspólnoty szkolnej w duchu ewangelicznej miłości i wolności, uaktywnienie tych rodzin, które mogłyby działać dla wspólnego dobra.
10. Budzenie świadomości wychowawczej w rodzinach.
11. Stworzenie warunków do praktyk religijnych i przeżywanie uroczystości roku liturgicznego oraz życia sakramentalnego.
12. Poznanie, interpretowanie i porządkowanie kultury w świetle wiary.
13. Stworzenie warunków i umożliwienie rozwoju intelektualnego wychowanka.
14. Odkrywanie i dbałość o rozwój talentów.
15. Stworzenie warunków dla rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia-wychowanka.

Treści wychowawcze

1. Szkoła Podstawowa (klasy I-III)
W pierwszym etapie edukacyjnym nauczyciel-wychowawca powinien zwracać uwagę na następujące zagadnienia:
ˇ Msza św. jako spotkanie z Bogiem i potrzeba wewnętrzna (przy udziale wszystkich pracowników szkoły)
ˇ Modlitwa towarzysząca życiu codziennemu
ˇ Kultura języka, formy zachowania (na lekcjach, przerwach w czasie zajęć poza lekcyjnych, w kościele, przy posiłkach, na ulicy, w miejscach publicznych - muzea, kino, teatr)
ˇ Formy grzeczności - savoir-vivre (częstowanie, witanie, pozdrawianie, okazywanie życzliwości, ustępowanie miejsca, skromność, uważne słuchanie innych, kulturalna rozmowa)
ˇ Poznawanie i świadomy udział w rytuałach domowych i szkolnych (uroczystości i zwyczaje rodzinne, święta szkolne)
ˇ Podkreślenie religijnego źródła większości świąt
ˇ Pojęcie rodziny, mój początek
ˇ Umiejętność dostosowania stroju do konkretnej okazji i sytuacji
ˇ Kształtowanie pożądanych społecznie postaw: odpowiedzialności (rozumienie ciągu przyczyna-skutek), solidarności, poszanowania wspólnego dobra, pomocy koleżeńskiej, tworzenia pogodnej atmosfery)
ˇ Umiejętności dostrzegania potrzeb innych ludzi
ˇ Umiejętność dawania, przyjmowania i okazywania, wdzięczności, ofiarności, bezinteresowności, gotowości do pracy nad sobą, wyrozumiałości, umiejętności przebaczania
ˇ Postawa posłuszeństwa.
ˇ Uświadomienie różnic między poznaniem zmysłowym a rozumowym (m.in. umiejętne korzystanie z TV)
ˇ Ja i moje ciało. Ciało i płeć
ˇ Niebezpieczeństwa: człowiek a przedmiot zabawy, raniące zachowania pozawerbalne, inne zagrożenia
ˇ Kształtowanie postaw szacunku wobec przyrody

2. Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
Drugi etap edukacyjny to kontynuacja i rozwijanie treści z klas I-III. Ponadto szczególny nacisk trzeba kłaść na:

ˇ Samodzielność, obowiązkowość (indywidualną i grupową), współodpowiedzialność za kolegów, grupę, całą szkołę.
ˇ Posłuszeństwo a wolność. Uczenie się wolności.
ˇ Umiejętność zawierania kompromisów i gotowość do zmiany zdania pod wpływem racji innych.
ˇ Akceptacja odmienności. Odpowiedni stosunek do słabszych, mniej uzdolnionych, nieśmiałych, potrzebujących, pomocy.
ˇ Poznawanie wzorów osobowych na przykładach świętych, ważnych postaci historycznych bądź literackich. Potrzeba autorytetu.
ˇ Pogłębianie rozumowego, a w drugiej kolejności emocjonalnego kontaktu z Bogiem, poznanie bogactwa tradycji chrześcijańskiej i budzenie dumy z przynależności do katolicyzmu.
ˇ Poczucie odpowiedzialności za Kościół i jego wizerunek w społeczeństwie.
ˇ Moralny obowiązek dbania o zdrowie (używki itp.).
ˇ Kształtowanie lojalności i szacunku wobec Ojczyzny, rodziców i przełożonych, także wobec szkoły i klasy.
ˇ Zwalczanie w sobie egoizmu jako zadanie stałe.
ˇ Pielęgnacja cnót i budzenie potrzeby samodoskonalenia i samowychowania: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, wytrwałość w pracy, systematyczność, pracowitość, posłuszeństwo, dbałość o porządek wokół siebie.
ˇ Umiejętność stawiania sobie zadań i gotowość do pracy nad ich realizacją.
ˇ Cierpliwość i pokora, umiejętność czekania na efekty swych działań, czerpanie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, nie tylko z nagrody.
ˇ Kształtowanie pozytywnej aktywności i dobrze pojmowanego współzawodnictwa w celu budowania dobra wspólnego i osiągania satysfakcji indywidualnej.
ˇ Poszanowanie cudzej własności (także wspólnej).
ˇ Umiejętność efektywnego uczenia się, publicznego wypowiadania się - ze świadomością celu i kręgu odbiorców - i kulturalnego udziału w dyskusji.
ˇ Kształtowanie postaw skromności, czystości, odpowiednie go stosunku do płci odmiennej.
ˇ Sens życia. Człowiek wobec śmierci.
ˇ Zagrożenia (narkotyki, alkohol, pornografia, sekty).

3. GIMNAZJUM (kl. I - III)
Kontynuacja i rozwijanie treści z klas IV -VI Szkoły Podstawowej. Ponadto zwrócenie szczególnej uwagi na:

ˇ postawę samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, solidarności;
ˇ stwarzanie sytuacji uświadamiających wychowankom, iż ich decyzje mają konsekwencje osobiste i wywierają wpływ na życie innych;
ˇ kształtowanie umiejętności przezwyciężania trudności i kryzysów wynikających z długotrwałych nawet niepowodzeń (kształtowanie hartu ducha);
ˇ utwierdzanie uczniów w przekonaniu (i udowadnianie im), że nauczyciel, zwłaszcza wychowawca, zawsze stanowi oparcie dla ucznia jako młodego, pojedynczego człowieka;
ˇ systematyczne uczenie form dobrego zachowania, zmierzające do uwrażliwienia na potrzeby innych, także te niewypowiadane;
ˇ kształtowanie postawy rycerskości;
ˇ stwarzanie możliwości samodzielnego rozwoju intelektualnego w uczniowskich kołach naukowych działających pod opieką wybranego nauczyciela;
ˇ sprzeciwiając się obrazowi rodziny propagowanemu w kulturze młodzieżowej, zwłaszcza w mediach, kształtowanie prawidłowej postawy w stosunku do rodziny obecnej i tej, którą się założy w przyszłości;
ˇ ciągłe uwrażliwianie na piękno, rozbudzanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i kraju (teatr, film, wystawy, koncerty);
ˇ umiejętne korzystanie ze środków masowego przekazu.

Warszawa, dn. 20 stycznia 2000 r.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***