Start  /  Liceum ogólnokształcące  /  Rekrutacja  /  Informacje ogólne

Informacje ogólne

Od wrzesnia 2021 r. zpraszamy 
do klasy pierwszej
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

I. Planowane klasy

 • W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie klasy pierwszej w systemie czteroletnim dla absolwentów szkoły podstawowej.
 •  Przewidywana liczba miejsc w klasie pierwszej – 15.
 • W szczególnych przypadkach Dyrektor Liceum może przyjąć do szkoły ucznia poza postępowaniem rekrutacyjnym, ponad założony limit miejsc.
 • Kandydat do naszego iceum projektuje indywidualny profil swojej klasy. Wybiera przedmioty, które szczególnie chce rozwijać i których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym. Proponujemy wybór dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym spośród: język polski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka. Kandydat dokonuje wyboru drugiego języka obcego z następujących: hiszpański, francuski, niemiecki.
 • Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Liceum będzie tworzył grupy językowe, starając się uwzględnić deklarację językową kandydata, jak i dbając o odpowiednią liczebność grup językowych.

II. Zasady rekrutacji

 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę w następującej kolejności:
  - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami
  - ocena z zachowania i oceny z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej
  - wyniki egzaminu egzaminu ósmoklasisty
  - oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki oraz przedmiotów, które kandydat wskazał w KARCIE ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY jako przedmioty w zakresie rozszerzonym
  - sukcesy w przedmiotowych konkursach i olimpiadach kuratoryjnych oraz innych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zapoznanie się z kandydatem i jego rodzicami, prezentację przez kandydata zainteresowań i uzasadnienia wyboru szkoły oraz wymianę wzajemnych oczekiwań.
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany indywidualnie.

III. Wymagane dokumenty

 • Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA kandydata do pierwszej klasy liceum oraz zdjęcie do legitymacji.
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl