Start  /  Liceum ogólnokształcące  /  Rekrutacja  /  Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zapraszamy 
w roku szkolnym 2019/2020
do klasy pierwszej 3-letniego i 4-letniego
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki

I. Planowane klasy

 • W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie dwóch klas:

  - klasy pierwszej w systemie trzyletnim dla absolwentów gimnazjum
  - klasy pierwszej w systemie czteroletnim dla absolwentów szkoły podstawowej.
 •  Przewidywana liczba miejsc w każdej z klas pierwszych – 18.
 • W szczególnych przypadkach Dyrektor Liceum może przyjąć do szkoły ucznia poza postępowaniem rekrutacyjnym, ponad założony limit miejsc.
 • W KARCIE ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY kandydat projektuje swój profil.

  Wybiera przedmioty, które chce rozwijać i których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym. Proponujemy wybór dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym spośród: język polski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia. Kandydat dokonuje wyboru drugiego języka obcego z następujących: hiszpański, francuski, niemiecki.
 • Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Liceum będzie tworzył grupy językowe, starając się uwzględnić deklarację językową kandydata, jak i dbając o odpowiednią liczebność grup językowych.

II. Zasady rekrutacji

 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę w następującej kolejności:

  - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami
  - ocena z zachowania i oceny z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum/ ósmej klasy szkoły podstawowej
  - wyniki egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty
  - oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i z przedmiotów, które kandydat wskazał w KARCIE ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY jako przedmioty w zakresie rozszerzonym
  - sukcesy w przedmiotowych konkursach i olimpiadach kuratoryjnych oraz innych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zapoznanie się z kandydatem i jego rodzicami, prezentację przez kandydata zainteresowań i uzasadnienia wyboru szkoły oraz wymianę wzajemnych oczekiwań.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną wymagana jest wypełniona i wydrukowana KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY oraz wykaz ocen przedmiotowych i oceny z zachowania z pierwszego semestru klasy III gimnazjum/klasy ósmej szkoły podstawowej (potwierdzony przez szkołę).
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu KARTY ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY osobiście w sekretariacie albo telefonicznie.

III. Wymagane dokumenty

 • Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA kandydata do pierwszej klasy liceum oraz zdjęcie do legitymacji.
 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, wydane przez OKE.