Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Dokumenty szkolne » Regulamin ucznia

Regulamin ucznia

Regulamin ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7

„W wychowaniu chodzi (...) o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich (...) ".
Jan Paweł II (przemówienie w UNESCO 02.06.80r.).

Wspólnym celem rodziców i nauczycieli naszej szkoły jest:
1.przygotowanie do życia w rodzinie katolickiej, w Kościele i w społeczeństwie
2.wykształcenie potrzeby poszukiwania Prawdy i dążenia do Dobra i Piękna
3.wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, społecznego, intelektualnego i fizycznego ucznia
Regulamin ucznia ma być pomocą w realizacji tego celu.

Uczeń ma obowiązek:

Dbać o dobre imię szkoły katolickiej, współtworzyć jej autoryteti godnie ją reprezentować poprzez:
- właściwą postawę wobec chrześcijańskich wartości uznawanych przez szkołę
- właściwą postawę wobec symboli narodowych oraz tradycji patriotycznych
- postawę odpowiedzialności za społeczność szkoły, okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz
- używanie chrześcijańskiego pozdrowienia „Szczęść Boże"
Uczestniczyć w pełni, w postawie szacunku, w formach życia religijnego i innych uroczystościach organizowanych przez szkołę, w tym przede wszystkim:
- we Mszach świętych
- w obchodach święta Patrona
- w rekolekcjach
- we wspólnej modlitwie codziennej (modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie nauki, Anioł Pański) oraz w nabożeństwach i modlitwach okolicznościowych
Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym i w życiu szkoły, czyli:
1.wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę poprzez:
- systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych
- punktualne przychodzenie na zajęcia
- sumienną pracę na lekcji
- zachowanie ciszy po dzwonku na lekcję przed przybyciem nauczyciela do sali
- przestrzeganie zasad dyscypliny podczas lekcji
- uzupełnianie braków spowodowanych nieobecnością w szkole
- usprawiedliwienie nieobecności w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły
- systematyczne i aktywne uczestnictwo w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych (uczniowie, którzy zapiszą się na dane zajęcia, mają obowiązek uczestniczenia w nich przynajmniej do końca danego semestru)
- udział w zalecanych przez nauczyciela zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (poza przypadkiem rezygnacji z nich na pisemny wniosek rodziców)

2.przestrzegać zasad życia społecznego, a szczególnie:
- podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej i nauczycieli
- dbać o kulturę życia koleżeńskiego, kulturę języka i wzajemny szacunek
- przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności
- pomagać w nauce potrzebującym kolegom oraz opiekować się młodszymi i słabszymi
- rzetelnie wypełniać obowiązki dyżurnego
- troszczyć się o zieleń w klasie oraz wokół szkoły
- dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów
- przestrzegać zasad higieny osobistej
- troszczyć się o dobro wspólne, ład i porządek w szkole
- naprawiać wyrządzone przez siebie szkody
- dbać o schludny wygląd i stosowny strój
- uczestniczyć w uroczystościach i akademiach szkolnych w stroju galowym
- informować pracowników szkoły o wszelkiego rodzaju zdarzeniach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczniów lub innych osób

3.uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolnego ma obowiązek nosić codziennie dzienniczek ucznia.
IV.Ustalenia dodatkowe:
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz:
- wychodzenia poza teren szkoły bez pisemnej zgody rodziców
- biegania po piętrach
- grania w piłkę bez zgody nauczyciela
- używania telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela
- żucia gumy podczas lekcji
- przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów
- przynoszenia cennych przedmiotów i większej sumy pieniędzy (za zagubione mienie szkoła nie odpowiada)
- picia i jedzenia w trakcie trwania lekcji

Uczeń ma prawo do:

1.dobrze zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania
2.opieki duszpasterskiej
3.znajomości programu nauczania danego przedmiotu i stawianych wymagań
4.obiektywnej i jawnej oceny jego pracy
5.otrzymania oceny ze sprawdzianu lub kartkówki w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia pisemnego spawdzenia wiadomości
6.poznania z tygodniowym wyprzedzeniem terminu sprawdzianów (jeden sprawdzian w ciągu dnia, nie więcej niż dwa w ciągu tygodnia)
7.poznania planowanych ocen semestralnych i rocznych najpóźniej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
8.rozwijania zdolności i zainteresowań pod kierunkiem nauczyciela w kołach zainteresowań
9.korzystania z organizowanych przez szkołę wszelkich form wypoczynku, o ile zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń wychowawcy (uczniowie pozostający w szkole uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę)
10.zwrócenia się do nauczycieli, psychologa, pedagoga lub dyrekcji szkoły z prośbą o rozmowę i pomoc w nauce i w sprawach osobistych
11.wpływania na życie szkoły w ramach samorządu uczniowskiego
12.odwołania się do organu wyższego stopnia w przypadku, gdy prawo ucznia zostało naruszone

Wyróżnienia i nagrody

Za wzorową postawę i szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może być nagrodzony:
1)pochwałą wychowawcy wobec klasy, poświadczoną wpisem do dziennika
2)pochwałą dyrektora na forum klasy lub szkoły
3)pochwałą dyrektora wyrażoną w liście do rodziców
4)nagrodą materialną

Upomnienia i kary

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji w samorządzie uczniowskim oraz:
1)upomnieniem ustnym wychowawcy klasy poświadczonym wpisem do dziennika
2)upomnieniem lub naganą dyrektora na forum klasy lub szkoły
3)pisemnym powiadomieniem rodziców przez dyrektora szkoły
Za naruszenie regulaminu lub szczególnie destrukcyjny wpływ na społeczność uczniowską uczeń może być zawieszony w prawach ucznia lub usunięty ze szkoły. Podstawą są następujące wykroczenia:
1)kradzieże, wymuszenia i stosowanie przemocy
2)demoralizujące zachowanie
3)używanie narkotyków, środków odurzających, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu w szkole i poza nią
4)przynoszenie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
5)powtarzające się opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia
6)niszczenie mienia szkoły