Start » Liceum ogólnokształcące » Rekrutacja LO

Rekrutacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Warszawa

Zapraszamy na indywidualne spotkania.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99
czynny codziennie w godz. 7.30-15.00

Rekrutacja - szybki kontakt:
+48 451 000 270
Formularz zgłoszenie ucznia:

Zapraszamy do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

I. Planowane klasy

 • W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie klasy pierwszej w systemie czteroletnim dla absolwentów szkoły podstawowej.
 •  Przewidywana liczba miejsc w klasie pierwszej – 15.
 • W szczególnych przypadkach Dyrektor Liceum może przyjąć do szkoły ucznia poza postępowaniem rekrutacyjnym, ponad założony limit miejsc.
 • Kandydat do naszego Liceum projektuje indywidualny profil swojej klasy. Wybiera przedmioty, które szczególnie chce rozwijać i których będzie się uczył w zakresie rozszerzonym. Proponujemy wybór dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym spośród: język polski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka. Kandydat dokonuje wyboru drugiego języka obcego z następujących: hiszpański, francuski, niemiecki.
 • Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Liceum będzie tworzył grupy językowe, starając się uwzględnić deklarację językową kandydata, jak i dbając o odpowiednią liczebność grup językowych.

II. Zasady rekrutacji

 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę w następującej kolejności:
  - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami
  - ocena z zachowania i oceny z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej
  - wyniki egzaminu egzaminu ósmoklasisty
  - oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki
  - sukcesy w przedmiotowych konkursach i olimpiadach kuratoryjnych oraz innych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zapoznanie się z kandydatem i jego rodzicami, prezentację przez kandydata zainteresowań i uzasadnienia wyboru szkoły oraz wymianę wzajemnych oczekiwań.
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany indywidualnie.

III. Wymagane dokumenty

 • Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA kandydata do pierwszej klasy liceum oraz zdjęcie do legitymacji.
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE.

Opłaty

Opłaty za naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszki:

 • Czesne wynosi 1580 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.
 • Opłata powinna być wniesiona z góry do 25 dnia każdego miesiąca, np. za wrzesień do 25 sierpnia w danym roku szkolnym.
 • Zniżka czesnego obowiązuje niezależnie od tego, w której ze szkół naszego Zespołu uczy się rodzeństwo.
 • Szkoła przyznaje uczniom stypendia naukowe za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz stytepndia socjalne.

Czesne zawiera opłaty za:

 • naukę przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zgodnych z podstawą programową
 • koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły
 • konsultacje przedmiotowe
 • niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Wpłaty:

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki
  ul. Ogrodowa 3A
  00-893 Warszawa
 • Numer rachunku: 93 1240 6292 1111 0010 5090 0223