Start  /  Gimnazjum  /  Projekt edukacyjny  /  Praca metodą projektu

Praca metodą projektu

Czym jest projekt edukacyjny?

Projekt edukacyjny jest metodą nauczania kształtującą wiele umiejętności oraz integrującą wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego zadania. Obowiązek wykonania projektu edukacyjnego wynika z rozporządzenia ministra.

W metodzie projektu uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę poprzez:

 • samodzielne formułowanie problemu,
 • samodzielne planowanie jego rozwiązania,
 • samodzielne rozwiązanie

Nauczyciel pełni rolę koordynatora i doradcy

Praca metodą projektu  to grupowe, planowe działanie w celu rozwiązania konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod,  przynoszące wymierne rezultaty prezentowane publicznie.

Projekt edukacyjny:

 • ma określone cele,
 • ma przynieść określone, materialne rezultaty,
 • ma wyznaczone terminy realizacji poszczególnych zadań i całości przedsięwzięcia,
 • ma określonych realizatorów poszczególnych zadań i osoby odpowiedzialne
 • jest przedsięwzięciem międzyprzedmiotowym, realizowanym poza systemem lekcyjnym
 • rezultaty prezentowane są publicznie

„Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów  i wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową."  (G. Czetwertyńska CEO)

Praca metodą projektów kształtuje umiejętności:

 • współpracy w zespole,
 • formułowania problemów,
 • planowania i organizacji pracy,
 • korzystania z różnych źródeł informacji,
 • formułowania poglądów i opinii,
 • dyskusji i poszukiwania kompromisów,
 • prezentacji efektów pracy własnej i grupowej,
 • samooceny

Etapy pracy metodą projektu:

1. Zainicjowanie projektu

2. Przedyskutowanie pomysłów

3. Ustalenie zakresu działań

4. Opracowanie planu projektu

5. Realizacja zaplanowanych działań

6. Przygotowanie prezentacji wyników

7. Prezentacja

Prezentacja może mieć formę:

 • wystawy prac uczniowskich (albumy, plakaty, plansze, modele itp.) z komentarzem,
 • inscenizacji lub happeningu,
 • wykładu (np. z prezentacją multimedialną),
 • pokazu filmu video,
 • prezentacji modelu lub innej pomocy dydaktycznej,
 • książeczki, broszury itp.

8. Ocena projektu

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***